Škrabčevi dnevi 10


PROGRAM DESETIH ŠKRABČEVIH DNEVOV  

Univerza v Novi Gorici, petek, 13. oktober 2017


9.00–9.15

Sprejem referentov in prijava

9.15–9.30

Pozdravna nagovora

 9.30–9.55

9.55–10.20


10.20–10.45
VLADO NARTNIK: Od nizanja prislovov do določnega člena pridevnikov

LANKO MARUŠIČ in PETRA MIŠMAŠ: Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije

JERICA SNOJ: Leksikalna sinonimija kot predmet slovarskega prikaza

10.45–11.00

Odmor

 11.00–11.25

11.25–11.5011.50–12.15

LUKA HORJAK: Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih

HELENA DOBROVOLJC, ALEKSANDRA BIZJAK KONČAR in TINA LENGAR VEROVNIKSpletna Jezikovna svetovalnica za slovenski jezik in normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev

PETRA MIŠMAŠ, TJAŠA POPOVIĆ in ROK ŽAUCER: Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika

12.15–13.15

Odmor za kosilo

13.15–13.4013.40–14.05


14.05–14.30
IRENA OREL: Prvi slovensko-italijanski slovar Vodnikove priredbe Linhartove komedije Veseli dan ali Matiček se ženi v slovnici Vincenca Franula Weissenthurna Saggio grammaticale italiano-cragnolino (1811) (Ob Franulovi 200-letnici smrti)

HERTA MAURER-LAUSEGGER:  Koroška Duhouna branua in Molitoune bvkvize Andreja Schusterja - Drabosnjaka

JANUŠKA GOSTENČNIK: Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih

14.30–14.45

Odmor

14.45–15.10

15.10–15.35

15.35–16.00

TJAŠA JAKOP: Kraški govor Sovodenj ob Soči

JOŽICA ŠKOFIC: Pridevniški zaimek in števnik v kroparskem govoru

SUZANA TODOROVIĆ: Različnost dekanskega in škofijskega govora rižanske podnarečne skupine slovenskega istrskega narečja pri rabi domačih in romanskih izrazov

16.00–16.15

Odmor

16.15–16.40

16.40–17.05


17.05–17.30

MIJA BON: Pomenska motivacija hišnih imen v Bovcu

KARIN MARC BRATINA: Frazeologija istrskega in kraškega narečja – medjezikovna in kulturnosemantična analiza

ANJA BENKO: Fonološki opis govora Brdinj v Občini Ravne na Koroškem

17.30–17.45

Odmor

17.45–18.10

MATIC PAVLIČ: Ujemalna kretnja v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ): pomožnik, predlog ali aplikativ

18.10–18.35

DAVID BIZJAK: Prispevek jezikoslovca Josefa Marcheta k ozaveščanju furlanske identitete

 18.35

Zaključek konference