Program

09.00–09.15 Sprejem in registracija
09.15–09.20 Pozdrav
09.20–09.50 Metka Furlan Etimološko raziskovanje slovenskih zoonimov
09.50–10.20 Dejan Gabrovšek Tipologija tvorjenk iz predložne zveze
10.20–10.40 Roberta Chissich* Primerjalna študija o oblikovanju besed in morfološkem procesiranju besedotvornih pripon pri enojezičnih italijanskih in dvojezičnih slovensko-italijanskih govorcih
10.40–10.55 Odmor
10.55–11.25 Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik Oblikoslovje in besedotvorje lastnih imen: analiza zapisovalnih težav uporabnikov
11.25–11.55 Peter Weiss Ločila pri zapisovanju premega govora s sledečim nespremnim stavkom v slovenščini
11.55–12.15 Uroš Ferrari Stojanović* Variantnost feminativnih obrazil -ica in -ka med normo in rabo
12.15–12.35 Anika Velišček* Analiza jezikovnih težav uporabnikov v poklicni skupini »strokovnjaki/strokovnjakinje«
12.35–13.35 Kosilo
13.35–14.05 Filiz Mutlu in Sašo Živanović Uporabimo ta prazen položaj: končno razzvenečenje v slovenščini in turščini
14.05–14.35 Marko Simonović Naglas nominalizacij kot dokaz za privzeto naglasno mesto v slovenščini
14.35–15.05 Tatjana Marvin Glagolski vid pri izpeljavi samostalnikov za poimenovanje dejanja in vršilca dejanja v slovenščini
15.05–15:20 Odmor
15.20–15.50 Sašo Živanović Ima slovenščina izglasne zvočniške sklope?
15.50–16.20 Tjaša Jakop Tristo kosmatih: (ne)spodobno v slovenščini
16.20–16.50 Jožica Škofic Narečna vodna imena na Gorenjskem
16.50–17.05 Odmor
17.05–17.35 Anja Benko in Katarina Lodrant Položaj slovenščine v vrtcih na avstrijskem Koroškem
17.35–18.05 Teodor Petrič Dolgoročna raziskava o razvoju glagolskega oblikoslovja na primeru slovenskega otroka
18.05–18.35 Kaja Jošt, Urška Vranjek Ošlak Analiza in klasifikacija tujejezičnih prvin v korpusu slovenskega parlamentarnega diskurza siParl

*Študentsko predavanje