Program


PROGRAM DESETIH ŠKRABČEVIH DNEVOV  

Univerza v Novi Gorici, petek, 13. oktober 2017

Vsak referent ima na voljo dvajset minut za predstavitev svojega prispevka. Sledi mu petminutna diskusija. 


9.00–9.15

Sprejem referentov in prijava

9.15–9.30

Pozdravna nagovora

 9.30–9.55

9.55–10.20


10.20–10.45
VLADO NARTNIK: Od nizanja prislovov do določnega člena pridevnikov

LANKO MARUŠIČ in PETRA MIŠMAŠ: Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije

JERICA SNOJ: Leksikalna sinonimija kot predmet slovarskega prikaza

10.45–11.00

Odmor

 11.00–11.25

11.25–11.5011.50–12.15

LUKA HORJAK: Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih

HELENA DOBROVOLJC, ALEKSANDRA BIZJAK KONČAR in TINA LENGAR VEROVNIKSpletna Jezikovna svetovalnica za slovenski jezik in normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev

PETRA MIŠMAŠ, TJAŠA POPOVIĆ in ROK ŽAUCER: Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika

12.15–13.15

Odmor za kosilo

13.15–13.4013.40–14.05


14.05–14.30
IRENA OREL: Prvi slovensko-italijanski slovar Vodnikove priredbe Linhartove komedije Veseli dan ali Matiček se ženi v slovnici Vincenca Franula Weissenthurna Saggio grammaticale italiano-cragnolino (1811) (Ob Franulovi 200-letnici smrti)

HERTA MAURER-LAUSEGGER:  Koroška Duhouna branua in Molitoune bvkvize Andreja Schusterja - Drabosnjaka

JANUŠKA GOSTENČNIK: Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih

14.30–14.45

Odmor

14.45–15.10

15.10–15.35

15.35–16.00

TJAŠA JAKOP: Kraški govor Sovodenj ob Soči

JOŽICA ŠKOFIC: Pridevniški zaimek in števnik v kroparskem govoru

SUZANA TODOROVIĆ: Različnost dekanskega in škofijskega govora rižanske podnarečne skupine slovenskega istrskega narečja pri rabi domačih in romanskih izrazov

16.00–16.15

Odmor

16.15–16.40

16.40–17.05


17.05–17.30

MIJA BON: Pomenska motivacija hišnih imen v Bovcu

KARIN MARC BRATINA: Frazeologija istrskega in kraškega narečja – medjezikovna in kulturnosemantična analiza

ANJA BENKO: Fonološki opis govora Brdinj v Občini Ravne na Koroškem

17.30–17.45

Odmor

17.45–18.10

MATIC PAVLIČ: Ujemalna kretnja v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ): pomožnik, predlog ali aplikativ

18.10–18.35

DAVID BIZJAK: Prispevek jezikoslovca Josefa Marcheta k ozaveščanju furlanske identitete

 18.35

Zaključek konference